Privacyverklaring – Recruit Forces B.V.

Sollicitanten
 1. Introductie
  Recruit Forces is een onderneming gericht op arbeidsbemiddeling en detachering en is gevestigd in Apeldoorn (zie ook: www.recruitforces.nl). Recruit Forces zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar sollicitanten. Wanneer een sollicitant de vacaturepagina van de website van Recruit Forces bezoekt (dan wel op een hieronder vermelde wijze ‘solliciteert’), verzamelt Recruit Forces informatie (persoonsgegevens) over de sollicitant, bijvoorbeeld aan de hand van webformulieren. Deze persoonsgegevens worden door Recruit Forces op een wettige wijze gebruikt; dit betekent dat Recruit Forces persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetten (de AVG). Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van de sollicitanten is voor Recruit Forces van groot belang. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Recruit Forces de gegevens van sollicitanten verwerkt.
 2. Doeleinden en gegevens
  Recruit Forces verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de website van Recruit Forces (www.recruitforces.nl) dan wel via het ontvangen daarvan via de e-mail en/of post. Recruit Forces verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten en telefoongesprekken. De gegevens van sollicitanten die in ieder geval kunnen worden opgeslagen in de Recruit Forces database zijn: contactgegevens (NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres, geslacht en opleidingen (scholing, opleidingen, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, getuigschriften, enz.).
  Recruit Forces verzamelt en verwerkt geen “gevoelige” informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt Recruit Forces hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Opgemerkt dient te worden dat indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan Recruit Forces verstrekt, de sollicitant uitdrukkelijk toestemming aan Recruit Forces geeft om deze te gebruiken (voor bijvoorbeeld wervingsdoeleinden). Hierbij dient ook gedacht te worden aan het plaatsen van een (pas)foto op het CV.
  De gegevens van sollicitanten die door Recruit Forces worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. Het hoofddoel van de verwerking is werving- en selectie (het verbinden en bemiddelen tussen kandidaten en opdrachtgevers) alsmede detachering en payrolling van sollicitanten/kandidaten zowel bij de eigen organisatie als bij derden.
 3. Openbaar maken van gegevens van sollicitanten
  Recruit Forces kan bepaalde gegevens van sollicitanten openbaar maken bijvoorbeeld aan een leverancier/opdrachtgever en/of een andere contractorganisatie die diensten aan Recruit Forces levert, indien bij de uitvoering van deze diensten gegevens van sollicitanten moeten worden gebruikt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. De van toepassing zijnde wetgeving wordt hierbij nageleefd. In deze gevallen kunnen geselecteerde derde partijen toegang krijgen tot de gegevens van sollicitanten. Recruit Forces draagt er zorg voor dat adequate beveiligingsnormen worden opgelegd aan deze derde partijen. In het kader van werving, selectie en detachering kan (en zal) Recruit Forces persoonsgegevens van sollicitanten verstrekken aan derden, dit in het kader van de uitoefening van haar functie als specialist in werving, selectie en detachering. Voor bepaalde functies in het hogere segment kan gebruik worden gemaakt van een recruiter aan wie Recruit Forces de persoonsgegevens zal verstrekken (“executive search”).
 4. Het bewaren van gegevens van sollicitanten
  Recruit Forces bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart Recruit Forces de gegevens van sollicitanten alleen indien Recruit Forces dit wettelijk verplicht is. Recruit Forces kan ook gegevens van sollicitanten bewaren indien er een “zakelijke behoefte” bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant, bijvoorbeeld door de CV van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. Tenzij anders bepaald worden de gegevens van sollicitanten maximaal 2 jaar door Recruit Forces bewaard. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze uit het systeem van Recruit Forces verwijderd.
 5. Beveiliging
  Recruit Forces maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Zo is de website van Recruit Forces bijvoorbeeld adequaat beschermd (https). De toegang tot gegevens van sollicitanten is tevens beperkt tot personeelsleden van Recruit Forces die betrokken zijn bij de wervings- en selectieactiviteiten van Recruit Forces waaronder naast de directie/het management, sales en administratie. Meer informatie hierover is op te vragen via info@recruitforces.nl.
 6. Rechten van sollicitanten
  De sollicitant heeft het recht om Recruit Forces te verzoeken, zijn of haar gegevens te corrigeren. Recruit Forces is alleen verplicht de gegevens van een sollicitant te corrigeren wanneer deze feitelijk onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor Recruit Forces de gegevens gebruikt. Daarnaast heeft de sollicitant het recht om zijn gegevens aan te (laten) vullen of te (laten) verwijderen, mits dit relevant is voor de sollicitatieprocedure. Dergelijke verzoeken van sollicitanten worden zo snel mogelijk door Recruit Forces verwerkt.
 7. Overig
  Voor vragen en verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens kan contact opgenomen worden via info@recruitforces.nl. Vermeld in de onderwerpregel dan in ieder geval de tekst: “persoonsgegevens sollicitatie”. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan de van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Bezoek onze website regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.